Inscriu-te


Benvingut/da!

Per poder gestionar la teva sol·licitud d’inscripció t’informem sobre com tractarem les dades personals que ens proporcionis a través d’aquest formulari.

Responsable del tractament: Agrupació Esportiva Sant Gregori

Finalitats del tractament: gestionar la inscripció del jugador/a a l’AE Sant Gregori inclòs el pagament de la quota corresponent; rebre comunicacions de l’entitat per mitjans electrònics; i gestionar el tractament de la seva imatge personal segons les condicions indicades en aquest formulari

Base legítima: execució de relació contractual o mesures precontractuals i el seu consentiment, respectivament

Destinataris: les dades es comunicaran als organismes públics i privats competents en la matèria

Conservació: les dades es conservaran durant el termini que preveu la normativa vigent per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions

Drets: per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres relatius a la protecció de dades, consulta la nostra política de privacitat a: https://www.aesantgregori.cat/ca/privacitat-cookies/162


Dades del jugador/a


Dades familiarsDrets d'imatge

Qui subscriu, en qualitat de representant legal del menor/a esmentat, autoritza a l’Agrupació Esportiva Sant Gregori i al fotògraf/a del Club a que,

Prengui fotografies i vídeos de la seva imatge durant els entrenaments, partits i altres esdeveniments en el marc de la seva vinculació amb l’entitat


Difongui les fotografies i vídeos resultants a la pàgina web de l’entitat i del fotògraf/a; als perfils de xarxes socials dels que sigui titular; així com a altres mitjans de comunicació online i offline -inclosos els locals- amb la finalitat d’informar, difondre i promocionar les activitats que organitza l’entitat

Aquesta autorització no està subjecte a cap restricció de termini temporal ni lloc geogràfic, és gratuïta i s’atorga a l’empara de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.


Pagament quota


Compromís com a jugador/a

El/la jugador/a esmentat/da (i llurs representants legals, en cas de ser menor d’edat), em comprometo a jugar durant la pròxima temporada a l’AE Sant Gregori i declaro conèixer el reglament de règim intern del clubObservacions


Documents