Inscriu-te


Dades del jugador/a


Dades familiars
Drets d' imatge


Pagament quota


Compromís com a jugador/a


En compliment del que estableix la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que mitjançant l'emplenament del present formulari dóna el seu consentiment per a que les seves dades personals i les del seu fill/a o tutelat/da siguin incorporades i tractades a un fitxer de dades personals, propietat de l’agrupació esportiva sant gregori, qui gestionarà la seva seguretat i confidencialitat. així mateix, atorga la seva conformitat a la publicació a la web del club, i/o altres mitjans de comunicació del club, de les imatges en les que pugui aparèixer el seu fill/a o tutelat/da que s'hagin captat durant la temporada. l'informem que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho a les oficines del club situades al ctra argelaguet, s/n zona esportiva.

Observacions


Documents