DOCUMENTS

Drets d'imatge

Per tal de publicar imatges de tots els nostres jugadors a la web i a les xarxes socials necessitem la vostra autorització:
- Autorització d'ús de dades / imatges